Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XIX (1952–1956)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XIX (1952-1956) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XIX được tổ chức ngày 14/10/1952.

Ủy viên sửa

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Stalin, IosifIosif Stalin
(1878–1953)
14/10/1952 5/3/1953 142 ngày Mất khi đang tại nhiệm.
Khrushchev, NikitaNikita Khrushchev
(1894–1971)
14/10/1952 25/2/1956 3 năm, 134 ngày Bầu làm Bí thư thứ nhất tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3.
Aristov, AverkyAverky Aristov
(1903–1973)
27/2/1956 14/3/1953 80 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 2.
7/12/1955 25/2/1956 80 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 10.
Belyaev, NikolayNikolay Belyaev
(1903–1966)
7/12/1955 25/2/1956 80 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 10.
Brezhnev, LeonidLeonid Brezhnev
(1906–1982)
14/10/1952 5/3/1953 142 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 2.
Ignatov, NikolayNikolay Ignatov
(1901–1966)
14/10/1952 5/3/1953 142 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 2.
Ignatyev, SemyonSemyon Ignatyev
(1904–1983)
5/3/1953 6/4/1953 32 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 2, và miễn nhiệm sau dó.
Malenkov, GeorgyGeorgy Malenkov
(1902–1988)
14/10/1952 14/3/1953 142 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1948-1953)
Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 3.
Mikhailov, NikolaiNikolai Mikhailov
(1906–1982)
14/10/1952 14/3/1953 142 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 3.
Pegov, NikolaiNikolai Pegov
(1905–1991)
14/10/1952 5/3/1953 142 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 2.
Ponomarenko, PanteleimonPanteleimon Ponomarenko
(1902–1984)
14/10/1952 5/3/1953 142 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 2.
Pospelov, PyotrPyotr Pospelov
(1898–1979)
5/3/1953 25/2/1956 2 năm, 357 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 2.
Shatalin, NikolaiNikolai Shatalin
(1904–1984)
5/3/1953 3/8/1955 2 năm, 151 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 2, và miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 9.
Shepilov, DmitriDmitri Shepilov
(1905–1995)
7/12/1955 25/2/1956 3 năm, 134 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 10.
Suslov, MikhailMikhail Suslov
(1902–1982)
14/10/1952 25/2/1956 3 năm, 134 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1953-1957)

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa