Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXVIII (1990–1991)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXVIII (1990-1991) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXVIII được tổ chức ngày 14/7/1990.

Ủy viên Sửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Gorbachev, MikhailMikhail Gorbachev
(sinh 1931)
14/7/1990 24/8/1991 1 năm, 41 ngày Từ chức từ ngày 24/8 sau cuộc đảo chính năm 1991.
Ivashko, VladimirVladimir Ivashko
(1932–1994)
14/7/1990 29/8/1991 1 năm, 46 ngày Phó Tổng Bí thư (Bí thư thứ 2) chủ trì tất cả các phiên họp của Ban Bí thư, trừ phiên họp thứ 1 được chủ trì bằng Gorbachev.
Baklanov, OlegOleg Baklanov
(sinh 1932)
14/7/1990 29/8/1991 1 năm, 46 ngày
Gidaspov, BorisBoris Gidaspov
(1933–2007)
14/7/1990 29/8/1991 1 năm, 46 ngày
Girenko, AndreiAndrei Girenko
(sinh 1936)
14/7/1990 29/8/1991 1 năm, 46 ngày
Dzasokhov, AlexanderAlexander Dzasokhov
(sinh 1934)
14/7/1990 29/8/1991 1 năm, 46 ngày
Kuptsov, ValentinValentin Kuptsov
(sinh 1937)
14/7/1990 29/8/1991 1 năm, 46 ngày
Semenova, GalinaGalina Semenova
(sinh 1937)
14/7/1990 29/8/1991 1 năm, 46 ngày
Stroyev, YegorYegor Stroyev
(sinh 1937)
14/7/1990 29/8/1991 1 năm, 46 ngày
Falin, ValentinValentin Falin
(sinh 1926)
14/7/1990 29/8/1991 1 năm, 46 ngày
Manaenkov, YuriiYurii Manaenkov
(sinh 1936)
14/7/1990 29/8/1991 1 năm, 46 ngày
Shenin, OlegOleg Shenin
(1937–2009)
14/7/1990 29/8/1991 1 năm, 46 ngày
Yanayev, GennadyGennady Yanayev
(1937–2010)
14/7/1990 31/1/1991 201 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể chung lần thứ nhất của Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Lucinschi, PetruPetru Lucinschi
(sinh 1952)
31/1/1991 29/8/1991 210 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể chung lần thứ nhất của Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Kalashnikov, VladimirVladimir Kalashnikov
(sinh 1947)
26/7/1991 29/8/1991 34 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4.
Melnikov, IvanIvan Melnikov
(sinh 1950)
26/7/1991 29/8/1991 34 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4.

Tham khảo Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi