Bi quan là một thái độ tinh thần trong đó một kết quả không mong muốn được dự đoán từ một tình huống nhất định. Những người bi quan có xu hướng tập trung vào những tiêu cực của cuộc sống nói chung. Một câu hỏi phổ biến được yêu cầu để kiểm tra sự bi quan là " Cốc nước là một nửa vơi hay nửa đầy? "; trong tình huống này, một người bi quan được cho là nhìn thấy cái ly vơi một nửa, trong khi một người lạc quan được cho là nhìn thấy cái ly đầy một nửa. Trong suốt lịch sử, khuynh hướng bi quan đã có tác động đến tất cả các lĩnh vực tư duy chính.[1]

Bi quan triết học là ý tưởng liên quan nhìn thế giới theo một cách phản lạc quan nghiêm ngặt. Hình thức bi quan này không phải là một khuynh hướng cảm xúc như thuật ngữ thường bao hàm. Thay vào đó, đó là một triết lý hoặc thế giới quan trực tiếp thách thức khái niệm tiến bộ và những gì có thể được coi là tuyên bố lạc quan dựa trên đức tin. Những người bi quan triết học thường là những người theo chủ nghĩa hư vô hiện sinh tin rằng cuộc sống không có ý nghĩa hay giá trị nội tại. Tuy nhiên, phản ứng của họ đối với tình trạng này rất đa dạng và thường được khẳng định trong cuộc sống.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bennett, Oliver. Bi quan văn hóa. Báo chí đại học Edinburgh. 2001.