Trong toán học, một hàm số càdlàg (tiếng Pháp continue à droite, limitée à gauche), RCLL ("right continuous with left limits"), hoặc corlol (continuous on (the) right, limit on (the) left) là một hàm số thực liên tục về bên phải và giới hạn về bên trái ở mọi nơi. Hàm số càdlàg rất quan trọng trong việc nghiên cứu các quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy (không giống như chuyển động Brown - một chuyển động liên tục). Tập hợp các hàm số càdlàg trên một tập xác định cho trước là một không gian Skorokhod.

Định nghĩaSửa đổi

 
Hàm phân bố tích lũy là một ví dụ của hàm số càdlàg

Cho   là một không gian mêtric, và cho  . một hàm số   được gọi là hàm số càdlàg nếu, với mọi  ,

  • giới hạn bên trái   tồn tại, và
  • giới hạn bên phải   tồn tại và bằng  .

Như vậy,   liên tục về bên phải và có giới hạn về bên trái.

Ví dụSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Billingsley, Patrick (1995). Probability and Measure. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-00710-2.
  • Billingsley, Patrick (1999). Convergence of Probability Measures. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-19745-9.