Cơ học lý thuyết

Cơ học lý thuyết là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học như: giải tích vector, vi phân, đạo hàm,...

Các nội dung chính của Cơ học lý thuyết là: phương trình tổng quát của động lực học, hàm Hamilton, hàm Lagrange, nguyên lý tác dụng tối thiểu,

Xem thêmSửa đổi

Bổ túcSửa đổi

Tham khảoSửa đổi