Canh (định hướng)

(đổi hướng từ Canh)

Canh trong Tiếng Việt có thể là: