Căn cứ vào Hiến pháp Singapore, Singapore thật hành chế độ cộng hoà nghị viện. Tổng thống là nguyên thủ danh nghĩa của quốc gia, chìa khoá thứ hai mà trữ sẵn để dùng khi cần đến của quốc gia, do tuyển cử toàn dân sản sinh, nhiệm kì 6 năm. Tổng thống uỷ nhiệm lãnh tụ đảng đa số ở nghị viện làm thủ tướng. Tổng thốngquyền phủ quyết dự toán tài chính công và sự bổ nhiệm chức vị ban ngành công cộng của chính phủ; có thể thẩm tra quyền lực mà chính phủ sử dụng và thật thi Pháp lệnh An toàn Nội bộ (ISA) và Pháp lệnh Hoà hợp Tôn giáo (MRHA) cùng với vụ việc kiện tụng điều tra tham nhũng. Hội xử lí sự việc Cố vấn Tổng thống (CPA) bị giao phó đưa ra cung cấp thương lượng bàn bạc và kiến nghị hướng về tổng thống. Tổng thống lúc sử dụng và thật thi các chức quyền nào đó, ví như ra lệnh bổ nhiệm nhân viên công vụ chủ yếu, trước tiên cần phải hỏi xin ý kiến của Hội xử lí sự việc Cố vấn Tổng thống. Tổng thống và nghị viện cùng nhau sử dụng và thật thi quyền lập pháp. Nghị viện gọi là Quốc hội, thật hành chế độ nhất viện. Nghị viên do công dân đầu phiếu tuyển cử sản sinh, nhiệm kì 5 năm, chính đảng chiếm chỗ ngồi đa số ở Quốc hội kiến lập và tổ chức chính phủ.

Từ lúc lấy được địa vị tự trị vào năm 1959 tới nay, một mạch do Đảng Hành động Nhân dân nắm giữ chính quyền và lấy đa số mang tính áp chế để thao túng nghị viện, do đó bị một ít người cho biết nước đó trên thật tế là một quốc gia chủ nghĩa uy quyền hoặc chế độ một đảng. Nhưng mà, bởi vì nghị viên Quốc hội Singapore do cử tri bỏ phiếu trực tiếp chọn ra sản sinh nên (chế độ vùng bầu cử đơn lẻ và chế độ vùng bầu cử nhóm họp), trong nước cũng có nhiều chính đảng và cho phép có sự tồn tại của đảng đối lập, hơn nữa sau khi Lí Hiển Long lên đảm nhiệm, người lãnh đạo của đảng đối lập có không gian thêm lớn so với trước đây, cho phép phát ngôn và tổ chức trên mạng, nhưng mà không cho phép tụ tập cùng nhau, do đó một ít người cho biết là Singapore cũng thuộc về dân chủ một phần.[1] Phổ thông mà nói, thể chế chính trị của Singapore có sẵn đặc trưng của nước dân chủ: có sự tồn tại của đảng đối lập, có nghị viện do cử tri bỏ phiếu, có trói buộc và cân bằng độc lập lẫn nhau giữa các cơ cấu chính phủ (thật hành chính thể Westminster và lập pháp, tư pháp, hành chính tam quyền phân lập[2]), truyền thông tin tức cũng độc lập với chính phủ. Nhưng mà cũng không hoàn toàn dân chủ, dù cho dân chúng vẫn có quyền lợi công dân tương đối tự do.

Nguyên thủ quốc gia sửa

Thể chế chính trị của Singapore thi hành thể chế Westminster của Anh Quốc, do đó tổng thống là nguyên thủ danh nghĩa của quốc gia, chỉ chiếm lấy quyền lực mang tính tượng trưng. Vào trước năm 1991, tổng thống do nghị viện ra lệnh bổ nhiệm. Sau khi Hiến pháp năm 1991 sửa đổi, tổng thống do cử tri sản sinh, nhiệm kì 6 năm. Hiến pháp sau khi sửa lại cho đúng cũng cấp cho tổng thống quyền hạn thêm nhiều, bao gồm phủ quyết tất cả pháp án của chính phủ mà có khả năng làm tổn hại đến an toàn quốc gia hoặc hoà hợp chủng tộc, ra lệnh bổ nhiệm quan chức nội các và thủ trưởng ban ngành dưới sự tiến cử của thủ tướng, cùng với khởi động trình tự điều tra tham nhũng.

Cuộc tuyển cử trực tiếp dân chủ bầu tổng thống lần đầu tiên của Singapore về phương diện lịch sử cử hành vào ngày 28 tháng 8 năm 1993, người trúng cử là Vương Đỉnh Xương. Tổng thống do cử tri tín nhiệm lần thứ hai là Sellapan Ramanathan là tổng thống thứ sáu lên giữ chức trải qua tuyển cử vào năm 1999. Ngày 1 tháng 9 năm 2011, tiến sĩ Trần Khánh Viêm tuyên thệ là tổng thống thứ bảy của Singapore.

Hội xử lí sự việc Cố vấn Tổng thống (CPA) là cơ cấu do Tu chính án Hiến pháp năm 1991 kiến lập, hiến pháp xác định rõ ràng, tổng thống cần thiết phải đầu tiên hỏi han bàn bạc ý kiến của Hội xử lí sự việc đó trước khi sử dụng bất kể quyền lực gì. Hội xử lí sự việc đó do 6 thành viên hợp thành, trong đó 2 người do bản thân tổng thống ra lệnh bổ nhiệm, 2 người do thủ tướng tiến cử ra lệnh bổ nhiệm, 1 người do chánh án tối cao tiến cử ra lệnh bổ nhiệm, vẫn có 1 người do Chủ tịch Uỷ ban Dịch vụ công cộng mà chủ trì quản lí nhân viên công vụ tiến cử ra lệnh bổ nhiệm. Chủ tịch của Hội xử lí sự việc Cố vấn Tổng thống hiện tại đảm nhiệm ông Thẩm Cơ Văn là thành viên hội đồng quản trị của công ty TNHH tư nhân Nắm cổ phần Đạm Mã Tích, ông ấy thay thế nguyên thủ sử dụng thật thi chức trách vào lúc tổng thống không có biện pháp sử dụng thật thi chức trách của nguyên thủ. Vào lúc Chủ tịch Hội xử lí sự việc Cố vấn Tổng thống cũng không thể thay thế chức trách của nguyên thủ, thì do Nghị trưởng Quốc hội thay thế sử dụng thật thi.

Tham khảo sửa

  1. ^ “Học giả Kỉ Uân: Singpore bị Trung Quốc giảng giải sai lầm lại một lần nữa”. Liên hợp Tảo báo. ngày 13 tháng 3 năm 2013.
  2. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2017.