Chiến dịch Niagara là chiến dịch không kích yểm trợ của Tập đoàn không quân số 7 Hoa Kỳ diễn ra từ tháng 1 - tháng 3 năm 1968 trong Chiến tranh Việt Nam. Mục đích chiến dịch này là tạo ra một lá chắn bằng hỏa lực đường không để phòng thủ cho căn cứ Thủy quân Lục chiến Hoa KỳKhe Sanh, phía tây tỉnh Quảng Trị, Việt Nam Cộng hòa. Căn cứ khi đó đang bị vây hãm bởi một lực lượng cỡ ba sư đoàn của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Chiến dịch Niagara
Một phần của Chiến tranh Việt Nam

B-52 Arc Light strike
Thời gianTháng 1 – tháng 3 năm 1968
Địa điểm
Kết quả Không đi đến kết quả cuối cùng
Tham chiến
Hoa Kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-phòng không tầm cao và không quân,
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam-phòng không tầm thấp và lực lượng mặt đất

Tham khảo sửa