Chu vi là độ dài đường bao quanh một hình hai chiều. Từ "chu vi" được dùng với cả hai nghĩa: đường bao quanh một diện tích và tổng độ dài của đường này.

Các công thức

sửa

Đa giác

sửa

Chu vi của một đa giác được tính bằng tổng độ dài các cạnh của nó. Vì vậy, công thức tính chu vi của tam giác , trong đó  ,    là các cạnh của tam giác. Với tứ giác công thức là  . Công thức tổng quát cho đa giác n cạnh: P = a1 + a2 +... + an Trong đó a1, a2,... an là các cạnh của đa giác.

Đường tròn

sửa

Với các đường tròn có công thức tính chu vi là:

 

hoặc

 
  •   là chu vi,
  •  bán kính,
  •  hằng số pi ( )
  •  đường kính hình tròn (bằng hai lần bán kính)

Tham khảo

sửa