Dương Phụng (chữ Hán: 楊奉; ?-197) là một chỉ huy kị binh của những năm cuối thời nhà Hán. Trong thời gian những năm đầu liên minh chống lại Đổng Trác, Dương Phụng là một tướng dưới quyền Lý Thôi (李傕). Tuy nhiên, Dương Phụng đã sớm bỏ Lý Thôi và chiến đấu độc lập. Sau khi Hán Hiến Đế rời Trường An, Dương Phụng phò tá hoàng đế. Sau khi bị thất bại trong cuộc chiến với Tào Tháo, Dương Phụng đã chạy theo Viên Thuật.

Tham khảoSửa đổi