Dương hậu

trang định hướng Wikimedia

Dương hậu có nghĩa là hoàng hậu họ Dương.

Trừ Hoàng hậu Dương Thị Nguyệt không có con trai, cả ba Dương hậu kia trong lịch sử Việt Nam sau đó đều trở thành Dương thái hậu

Trong 4 Dương hậu của Trung Quốc, chỉ có Dương Chỉ sau đó trở thành Dương thái hậu.