Danh sách alkan mạch thẳng

bài viết danh sách Wikimedia

Sau đây là danh sách các alkan mạch thẳng, tổng số đồng phân của mỗi loại (kể cả mạch phân nhánh) và tên thông dụng của chúng, được sắp xếp theo số nguyên tử carbon[1][2].

Số nguyên tử C Số lượng đồng phân[3][4] Số lượng đồng phân kể cả đồng phân không gian[3][5] Công thức phân tử Tên gọi Tên khác
1 1 1 CH4 methan methyl hydride; natural gas
2 1 1 C2H6 ethan dimethyl; ethyl hydride; methyl methan
3 1 1 C3H8 propan dimethyl methan; propyl hydride
4 2 2 C4H10 n-butan butyl hydride; methylethyl methan
5 3 3 C5H12 n-pentan amyl hydride; Skellysolve A
6 5 5 C6H14 n-hexan dipropyl; Gettysolve-B; hexyl hydride; Skellysolve B
7 9 11 C7H16 n-heptan dipropyl methan; Gettysolve-C; heptyl hydride; Skellysolve C
8 18 24 C8H18 n-octan dibutyl; octyl hydride
9 35 55 C9H20 n-nonan nonyl hydride; Shellsol 140
10 75 136 C10H22 n-decan decyl hydride
11 159 345 C11H24 n-undecan hendecan
12 355 900 C12H26 n-dodecan adakan 12; bihexyl; dihexyl; duodecan
13 802 2412 C13H28 n-tridecan tridekan
14 1858 6563 C14H30 n-tetradecan
15 4347 18127 C15H32 n-pentadecan
16 10359 50699 C16H34 n-hexadecan cetan
17 24894 143255 C17H36 n-heptadecan
18 60523 408429 C18H38 n-octadecan
19 148284 1173770 C19H40 n-nonadecan
20 366319 3396844 C20H42 n-icosan didecyl icosan
21 910726 9892302 C21H44 n-henicosan henicosan
22 2278658 28972080 C22H46 n-docosan
23 5731580 85289390 C23H48 n-tricosan
24 14490245 252260276 C24H50 n-tetracosan tetrakosan
25 36797588 749329719 C25H52 n-pentacosan
26 93839412 2234695030 C26H54 n-hexacosan ceran; hexeikosan
27 240215803 6688893605 C27H56 n-heptacosan
28 617105614 20089296554 C28H58 n-octacosan
29 1590507121 60526543480 C29H60 n-nonacosan
30 4111846763 182896187256 C30H62 n-triacontan
31 10660307791 554188210352 C31H64 n-hentriacontan untriacontan
32 27711253769 1683557607211 C32H66 n-dotriacontan dicetyl
33 72214088660 5126819371356 C33H68 n-tritriacontan
34 188626236139 15647855317080 C34H70 n-tetratriacontan
35 493782952902 47862049187447 C35H72 n-pentatriacontan
36 1295297588128 146691564302648 C36H74 n-hexatriacontan
37 3404490780161 450451875783866 C37H76 n-heptatriacontan
38 8964747474595 1385724615285949 C38H78 n-octatriacontan
39 23647478933969 4270217915878409 C39H80 n-nonatriacontan
40 62481801147341 13180446189326135 C40H82 n-tetracontan
41 165351455535782 40745751356421890 C41H84 n-hentetracontan
42 438242894769226 126146261761339138 C42H86 n-dotetracontan
43 1163169707886427 391089580997271932 C43H88 n-tritetracontan
44 3091461011836856 1214115357550059889 C44H90 n-tetratetracontan
45 8227162372221203 3773978539594435261 C45H92 n-pentatetracontan
46 21921834086683418 117454674499017×1019 C46H94 n-hexatetracontan
47 58481806621987010 365973634249825×1019 C47H96 n-heptatetracontan
48 156192366474590639 114160680977903×1020 C48H98 n-octatetracontan
49 417612400765382272 356492605035317×1020 C49H100 n-nonatetracontan
50 1117743651746953270 111437894744930×1021 C50H102 n-pentacontan
51 2994664179967370611 348695195511947×1021 C51H104 n-henpentacontan
52 8031081780535296591 109212674104354×1022 C52H106 n-dopentacontan
53 215577719135726×1019 342372129990732×1022 C53H108 n-tripentacontan
54 579191808731484×1019 107425456458975×1023 C54H110 n-tetrapentacontan
55 155745431857550×1020 337353654348452×1023 C55H112 n-pentapentacontan
56 419149571193412×1020 106027803437626×1024 C56H114 n-hexapentacontan
57 112893957836133×1021 333501408819192×1024 C57H116 n-heptapentacontan
58 304304357190683×1021 104980159528436×1025 C58H118 n-octapentacontan
59 820861536686375×1021 330702230705762×1025 C59H120 n-nonapentacontan
60 221587345357704×1022 104250134336061×1026 C60H122 n-hexacontan
61 598580978477069×1022 328863382009164×1026 C61H124 n-henhexacontan
62 161805725349297×1023 103811173709570×1027 C62H126 n-dohexacontan
63 437671691526159×1023 327908841257682×1027 C63H128 n-trihexacontan
64 118461618538531×1024 103641522884615×1028 C64H130 n-tetrahexacontan
65 320828506618148×1024 327776398697850×1028 C65H132 n-pentahexacontan
66 869413071202487×1024 103723411195159×1029 C66H134 n-hexahexacontan
67 235737961344482×1025 328415364073692×1029 C67H136 n-heptahexacontan
68 639551595273481×1025 104042406553793×1030 C68H138 n-octahexacontan
69 173603007393950×1026 329784745978795×1030 C69H140 n-nonahexacontan
70 471484798515330×1026 104586901217870×1031 C70H142 n-heptacontan
71 128115131576464×1027 331851797512264×1031 C71H144 n-henheptacontan
72 348296574914069×1027 105347699979053×1032 C72H146 n-doheptacontan
73 947344738680449×1027 334590848928408×1032 C73H148 n-triheptacontan
74 257793062389544×1028 106317688936105×1033 C74H150 n-tetraheptacontan
75 701832115122141×1028 337982367012913×1033 C75H152 n-pentaheptacontan
76 191156381393249×1029 107491568187130×1034 C76H154 n-hexaheptacontan
77 520874195248907×1029 342012195021483×1034 C77H156 n-heptaheptacontan
78 141990891534395×1030 108865635628610×1035 C78H158 n-octaheptacontan
79 387228257513701×1030 346670937556328×1035 C79H160 n-nonaheptacontan
80 105644769069467×1031 110437611939016×1036 C80H162 n-octacontan
81 288336094362773×1031 351953462699296×1036 C81H164 n-henoctacontan
82 787255854643910×1031 112206499012211×1037 C82H166 n-dooctacontan
83 215027809474797×1032 357858499756067×1037 C83H168 n-trioctacontan
84 587531723826577×1032 114172465774427×1038 C84H170 n-tetraoctacontan
85 160591377849471×1033 364388315587311×1038 C85H172 n-pentaoctacontan
86 439100290809332×1033 116336756600997×1039 C86H174 n-hexaoctacontan
87 120102579077569×1034 371548456067735×1039 C87H176 n-heptaoctacontan
88 328612955581209×1034 118701618541837×1040 C88H178 n-octaoctacontan
89 899409590248916×1034 379347541983580×1040 C89H180 n-nonaoctacontan
90 246245150242821×1035 121270244338682×1041 C90H182 n-nonacontan
91 674391606297983×1035 387797110845861×1041 C91H184 n-hennonacontan
92 184751504801261×1036 124046728824609×1042 C92H186 n-dononacontan
93 506281811212116×1036 396911497803001×1042 C93H188 n-trinonacontan
94 138778575295845×1037 127036036776471×1043 C94H190 n-tetranonacontan
95 380518360708038×1037 406707750189460×1043 C95H192 n-pentanonacontan
96 104363664561059×1038 130243980672744×1044 C96H194 n-hexanonacontan
97 286312976836850×1038 417205571326637×1044 C97H196 n-heptanonacontan
98 785684759853088×1038 133677207115080×1045 C98H198 n-octanonacontan
99 215659631984508×1039 428427290059784×1045 C99H200 n-nonanonacontan
100 592107203812581×1039 137343190918329×1047 C100H202 n-hectan
101 162607500143337×1040 C101H204 n-henihectan
102 446670631687268×1040 C102H206 n-dohectan
103 122726610195426×1041 C103H208 n-trihectan
104 337281538963752×1041 C104H210 n-tetrahectan
105 927143441542280×1041 C105H212 n-pentahectan
106 254917652030591×1042 C106H214 n-hexahectan
107 701051065630088×1042 C107H216 n-heptahectan
108 192838773361102×1043 C108H218 n-octahectan
109 530557278101059×1043 C109H220 n-nonahectan
110 146002972524313×1044 C110H222 n-decahectan
111 401865724190509×1044 C111H224 n-undecahectan
112 110633962543222×1045 C112H226 n-dodecahectan
113 304636987596851×1045 C113H228 n-tridecahectan
114 838999942017075×1045 C114H230 n-tetradecahectan
115 231113265930118×1046 C115H232 n-pentadecahectan
116 636751554673601×1046 C116H234 n-hexadecahectan
117 175467195960063×1047 C117H236 n-heptadecahectan
118 483616671898832×1047 C118H238 n-octadecahectan
119 133316731232142×1048 C119H240 n-nonadecahectan
120 367574018395043×1048 C120H242 n-icosahectan

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “organic chemistry - How to determine number of structural isomers?”. Stack Exchange. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2019.
  2. ^ “Paraffins - Rosetta Code”. rosettacode.org. 13 tháng 1 năm 2019. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2019.
  3. ^ a b Fujita, Shinsaku (2007). “Alkanes as Stereoisomers. Enumeration by the Combination of Two Dichotomies for Three-Dimensional Trees” (PDF). MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 57 (2): 328 (PDF p. 30). ISSN 0340-6253. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 6 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2019.
  4. ^ “Sloane's A000602”. Bảng tra cứu dãy số nguyên trực tuyến. Tổ chức OEIS.
  5. ^ “Sloane's A000628”. Bảng tra cứu dãy số nguyên trực tuyến. Tổ chức OEIS.