Decan
Decan
Tổng quan
IUPAC n-Decane
Công thức hóa học C10H22
SMILES CCCCCCCCCC
Phân tử gam 142,29 g/mol
Bề ngoài chất lỏng không màu
số CAS [124-18-5]
Thuộc tính
Tỷ trọngpha 0,73 g/ml, lỏng
Độ hoà tan trong nước không hoà tan
Nhiệt độ nóng chảy - 30 °C
Nhiệt độ sôi 174 °C
Độ nhớt 0,92 cP ở 20 °C
Nguy hiểm
MSDS MSDS ngoài
Phân loại của EU
Nguy hiểm
An toàn
Điểm bốc cháy 46 °C
Nhiệt độ tự bốc cháy 210 °C
Giới hạn nổ 0,8–5,4%
Số RTECS HD6550000
Dữ liệu bổ sung
Cấu trúc và
tính chất
n, εr, v.v..
Tính chất
nhiệt động
Pha
Rắn, lỏng, khí
Phổ UV, IR, NMR, MS
Hóa chất liên quan
Ankan liên quan Nônan
Undecan
Hợp chất liên quan
Ngoại trừ có thông báo khác, các dữ liệu
được lấy ở 25°C, 100 kPa
Thông tin về sự phủ nhận và tham chiếu

Decan (decane) là một hydrocarbon thuộc nhóm ankan có công thức C10H22. Công thức triển khai CH3(CH2)8CH3.

Có 75 đồng phân của decan, tất cả đều là các chất lỏng dễ cháy trong điều kiện nhiệt độ phòng. Decan là một trong các hợp chất cấu thành của xăng. Tương tự như các alkan khác, nó không phân cực và vì thế nó không hòa tan trong các dung môi phân cực như nước.

Các đồng phân của C10H22Sửa đổi

Mạch thẳngSửa đổi

 • Decane

NonaneSửa đổi

 • 2-metylnonane
 • 3-metylnonane
 • 4-metylnonane
 • 5-metylnonane

OctanSửa đổi

EtylSửa đổi

 • 3-ethyloctan
 • 4-ethyloctan

DimethylSửa đổi

 • 2,2-Đimetyloctan
 • 2,3-Đimetyloctan
 • 2,4-Dimetyloctan
 • 2,5-Dimetyloctan
 • 2,6-Dimetyloctan
 • 2,7-Dimethyloctan
 • 3,3-Dimethyloctan
 • 3,4-Dimethyloctan
 • 3,5-Dimethyloctan
 • 3,6-Dimethyloctan
 • 4,4-Dimetyloctan
 • 4,5-Đimetyloctan

HeptaneSửa đổi

PropylSửa đổi

 • 4-n-Propylheptan hoặc 4-Propylheptan
 • 4 - (1-metyletyl) heptan hoặc 4-Isopropylheptan

Etyl + MetylSửa đổi

 • 3-etyl-2-metylheptan
 • 3-etyl-3-metylheptan
 • 3-etyl-4-metylheptan
 • 3-etyl-5-metylheptan
 • 4-etyl-2-metylheptan
 • 4-etyl-3-metylheptan
 • 4-etyl-4-metylheptan
 • 5-etyl-2-metylheptan

TrimethylSửa đổi

 • 2,2,3-Trimetylheptan
 • 2,2,4-Trimetylheptan
 • 2,2,5-Trimetylheptan
 • 2,2,6-Trimetylheptan
 • 2,3,3-Trimetylheptan
 • 2,3,4-Trimetylheptan
 • 2,3,5-Trimetylheptan
 • 2,3,6-Trimetylheptan
 • 2,4,4-Trimetylheptan
 • 2,4,5-Trimetylheptan
 • 2,4,6-Trimetylheptan
 • 2,5,5-Trimetylheptan
 • 3,3,4-Trimetylheptan
 • 3,3,5-Trimethylheptan
 • 3,4,4-Trimetylheptan
 • 3,4,5-Trimethylheptan

HexaneSửa đổi

Methyl + PropylSửa đổi

 • 2-metyl-3- (1-metyletyl) hexan hoặc 3-isopropyl-2-metylhexan

ĐietylSửa đổi

 • 3,3-Diethylhexan
 • 3,4-Diethylhexan

Etyl + DimetylSửa đổi

 • 3-etyl-2,2-đimetylhexan
 • 3-etyl-2,3-đimetylhexan
 • 3-etyl-2,4-đimetylhexan
 • 3-etyl-2,5-đimetylhexan
 • 3-etyl-3,4-đimetylhexan
 • 4-etyl-2,2-đimetylhexan
 • 4-etyl-2,3-đimetylhexan
 • 4-etyl-2,4-đimetylhexan
 • 4-etyl-3,3-đimetylhexan

TetramethylSửa đổi

 • 2,2,3,3-Tetrametylhexan
 • 2,2,3,4-Tetrametylhexan
 • 2,2,3,5-Tetrametylhexan
 • 2,2,4,4-Tetrametylhexan
 • 2,2,4,5-Tetrametylhexan
 • 2,2,5,5-Tetrametylhexan
 • 2,3,3,4-Tetrametylhexan
 • 2,3,3,5-Tetrametylhexan
 • 2,3,4,4-Tetrametylhexan
 • 2,3,4,5-Tetrametylhexan
 • 3,3,4,4-Tetrametylhexan

PentaneSửa đổi

Dimethyl + PropylSửa đổi

 • 2,4-Dimetyl-3- (1-metyletyl) pentan hoặc 3-Isopropyl-2,4-đimetylpentan

Dietyl + MetylSửa đổi

 • 3,3-dietyl-2-metylpentan

Etyl + TrimetylSửa đổi

 • 3-etyl-2,2,3-trimetylpentan
 • 3-etyl-2,2,4-trimetylpentan
 • 3-etyl-2,3,4-trimetylpentan

PentamethylSửa đổi

 • 2,2,3,3,4-Pentametylpentan
 • 2,2,3,4,4-Pentametylpentan
NFPA 704
"Biểu đồ cháy"
Flammability code 2: Phải nung mức độ trung bình hoặc để trong môi trường nhiệt độ tương đối cao trước thì mới có thể cháyr. Điểm cháy từ 38 đến 93 °C (100 and 200 °F). Ví dụ dầu dieselHealth (blue): no hazard codeReactivity (yellow): no hazard codeSpecial hazards (white): no code 
2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi