Danh sách phiên bản Linux

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các bản phân phối Linux.

Tiến trình phát triển các bản phân phối Linux khác nhau.

A sửa

B sửa

C sửa

D sửa

E sửa

F sửa

G sửa

H sửa

I sửa

J sửa

K sửa

L sửa

M sửa

N sửa

O sửa

P sửa

Q sửa

R sửa

S sửa

T sửa

U sửa

V sửa

W sửa

X sửa

Y sửa

Z sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa