Danh sách sân bay tại Nam Sudan

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là một danh sách các sân bay tại Nam Sudan, được sắp xếp theo vị trí.

Bản đồ Nam Sudan

Sân baySửa đổi

Tên sân bay được in đậm cho biết sân bay có các chuyến bay của những hãng hàng không thương mại.

Thành phố phục vụ Bang ICAO IATA Tên sân bay
Sân bay công cộng
Adareil Thượng Nin AEE Sân bay Adareil
Akobo Jonglei HSAK Sân bay Akobo
Aweil (Uwayl) Bắc Bahr el Ghazal HSAW Sân bay Awiel
Bentiu Unity HSBT Sân bay Bentiu
Bor Jonglei HSBR Sân bay Bor
Duar Unity Sân bay Thar Jath
Gogrial (Qaqriyal) Warrap HSGO Sân bay Gogrial
Juba Trung Equatoria HSSJ JUB Sân bay quốc tế Juba *
Kajo Keji Trung Equatoria HSKJ Sân bay Kajo Keji
Kapoeta Đông Equatoria HSKP Sân bay Kapoeta
Malakal Thượng Nin HSSM MAK Sân bay Malakal *
Maridi Tây Equatoria HSMD Sân bay Maridi
Nimule Đông Equatoria HSNM Sân bay Nimule
Paloich Thượng Nin HSFA Sân bay Paloich
Pochalla Jonglei HSPA Sân bay Pochalla
Pibor Jonglei HSPI Sân bay Pibor
Raga Tây Bahr el Ghazal HSRJ Sân bay Raga
Renk Thượng Nin HSRN Sân bay Renk
Rumbek Lakes HSMK RBX Sân bay Rumbek
Tonj (Tong) Warrap HSTO Sân bay Tonj
Torit Đông Equatoria HSTR Sân bay Torit
Tumbura Tây Equatoria HSTU Sân bay Tumbura
Wau Tây Bahr el Ghazal HSWW WUU Sân bay Wau
Yambio Tây Equatoria HSYA Sân bay Yambio
Yei Trung Equatoria HSYE Sân bay Yei
Yirol Lakes HSYL Sân bay Yirol

Tham khảoSửa đổi

  • “UN Location Codes: South Sudan”. UN/LOCODE Code List 2011-2. UNECE. tháng 2 năm 2012. - includes IATA codes
  • “ICAO Location Indicators by State” (PDF). International Civil Aviation Organization. ngày 12 tháng 1 năm 2006. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 5 tháng 9 năm 2012.
  • Great Circle Mapper: Airports in South Sudan - IATA and ICAO codes
  • World Aero Data: Airports in Sudan - ICAO codes
  • List of Sudan Airports with Google Maps