Danh sách tích phân với hàm lượng giác

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách tích phân (nguyên hàm) của các hàm lượng giác. Đối với tích phân của chứa hàm lượng giác và hàm mũ, xem Danh sách tích phân với hàm mũ. Đối với danh sách đầy đủ các tích phân, xem Danh sách tích phân. Đối với danh sách các tích phân đặc biệt của các hàm lượng giác, xem Tích phân lượng giác.

Nhìn chung, với là đạo hàm của hàm số , ta có

Trong mọi công thức dưới đây, a là một hằng số khác không và C ký hiệu cho hằng số tích phân.

Tích phân chỉ chứa hàm sinSửa đổi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tích phân chỉ chứa hàm cosSửa đổi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tích phân chỉ chứa hàm tanSửa đổi

 
 
 
 
 
 
 
 

Tích phân chỉ chứa hàm secantSửa đổi

 
 
 
 [1]
 
 

Tích phân chỉ chứa hàm cosecantSửa đổi

 
 
 
 
 
 

Tích phân chỉ chứa hàm cotangSửa đổi

 
 
 
 
 

Tích phân chứa hàm sincosSửa đổi

Tích phân một hàm hữu tỉ (phân thức) của sincos có thể được tính bằng quy tắc Bioche.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tích phân chứa hàm sintangSửa đổi

 
 

Tích phân chứa hàm costangSửa đổi

 

Tích phân chứa hàm sincotangSửa đổi

 

Tích phân chứa hàm coscotangSửa đổi

 

Tích phân chứa hàm secanttangSửa đổi

 

Tích phân chứa hàm cosecantcotangSửa đổi

 

Tích phân trên một phần tư đường trònSửa đổi

 

Tích phân với giới hạn đối xứngSửa đổi

 
 
 
  (n là số nguyên dương lẻ)
  (n là số nguyên dương)

Tích phân trên toàn bộ đường trònSửa đổi

 

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition. Thomson: 2008
  • Gradshteĭn, I. S. (2015). Table of Integrals, Series, and Products. Waltham, MA: Academic Press. ISBN 978-0-12-384933-5. OCLC 893676501.