Danh sách thiên thể NGC (2001-3000)

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các thiên thể NGC 2001 – 3000 từ Danh mục chung mới về các tinh vân và cụm sao (NGC). Danh mục thiên văn bao gồm chủ yếu các quần tinh, tinh vânthiên hà. Các đối tượng khác trong danh mục có thể được tìm thấy trong các trang con khác của danh sách các thiên thể NGC.

Thông tin về chòm sao trong các bảng này được lấy từ Danh mục chung mới về các tinh vân và cụm sao của Jjiko. LE Dreyer,[1] được truy cập bằng "Dịch vụ VizieR".[2] Các loại thiên hà được xác định bằng Cơ sở dữ liệu ngoài thiên hà của NASA / IPAC.[3] Dữ liệu khác của các bảng này là từ Cơ sở dữ liệu thiên văn SIMBAD [4] trừ khi có quy định khác.

2001–2100 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
2001 Hiệp hội sao Kiếm Ngư 05h 29m 02s −68° 46′ 18″
2002 Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 30m 20.4s −66° 53′ 03″ 10.8
2003 Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 30m 54s −66° 28′ 11.3
2004 Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 30m 40s −67° 17′ 18″
2005 Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 30m 09s −69° 45′ 11.6
2006 Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 31m 19s −66° 58′ 24″ 10.9
2007 Thiên hà xoắn ốc có thanh Hội Giá 05h 34m 59s −50° 55′ 18″
2008 Thiên hà xoắn ốc Hội Giá 05h 35m 04s −50° 58′
2009 Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 30m 59s −69° 10′ 48″ 11.0
2010 Cụm sao mở Sơn Án 05h 30m 35s −70° 49′ 06″ 11.7
2011 Quần tinh Kiếm Ngư 05h 32m 19s −67° 31′ 24″ 10.6
2012 Thiên hà xoắn ốc Sơn Án 05h 22m 35s −79° 51′ 06″
2013 Cụm sao mở Ngự Phu 05h 44m 01s 55° 47′ 36″
2014 Hiệp hội sao Kiếm Ngư 05h 32m 24s −67° 41′ 9.0
2015 Hiệp hội sao Kiếm Ngư 05h 32m 06s −69° 14′ 36″ 10.4
2016 Cụm sao mở Sơn Án 05h 31m 38s −69° 56′ 48″
2017 Cụm sao mở Thiên Thố 05h 39m 16s −17° 50′ 58″
2018 Hiệp hội sao Sơn Án 05h 31m 21s −71° 4′ 11″ 10.9
2019 Cụm sao cầu Sơn Án 05h 31m 56s −70° 9′ 36″ 10.9
2020 Tinh vân khuếch tán Kiếm Ngư 05h 33m 12s −67° 43′
2021 Hiệp hội sao Kiếm Ngư 05h 33m 30s −67° 27′ 12.1
2022 Tinh vân hành tinh Lạp Hộ 05h 42m 06.2s +09° 05′ 11″ 14.2
2023 Tinh vân khuếch tán Lạp Hộ 05h 41m 37.9s −02° 15′ 52″
2024 Tinh vân Ngọn Lửa Tinh vân phát xạ Lạp Hộ 05h 41m 43s −01° 51′
2025 Cụm sao mở Sơn Án 05h 32m 33s −71° 43′ 10.9
2026 Không tồn tại Không xác định Kim Ngưu 05h 43m 12s 20° 07′ 60″
2027 Quần tinh Kiếm Ngư 05h 35m −66° 55′ 11.0
2028 Cụm sao mở Sơn Án 05h 33m 49s −69° 57′ 06″ 12.9
2029 Tinh vân phát xạ Kiếm Ngư 05h 35m 38s −66° 02′ 12.3
2030 (Một phần của
Tinh vân Seagull)
Tinh vân phát xạ Kiếm Ngư 05h 35m 01s −67° 33′ 18″
2031 Cụm sao cầu Sơn Án 05h 33m 41s −70° 59′ 12″ 10.8
2032 Tinh vân Seagull Tinh vân phát xạ Kiếm Ngư 05h 35m 20s −67° 34′ 37″
2033 Hiệp hội sao Kiếm Ngư 05h 34m 31s −69° 46′ 48″ 11.6
2034 Hiệp hội sao Kiếm Ngư 05h 35m 32s −66° 54′ 12″
2035 (Một phần của
Tinh vân Seagull)
Tinh vân phát xạ Kiếm Ngư 05h 35m 31s −67° 35′ 03″ 11.0
2036 Cụm sao mở Sơn Án 05h 34m 31s −70° 04′ 12.8
2037 Quần tinh Kiếm Ngư 05h 35m −69° 43′ 54″ 10.3
2038 Cụm sao mở Sơn Án 05h 34m 41s −70° 33′ 42″ 11.9
2039 Không tồn tại Không xác định Lạp Hộ 05h 44m 08° 41′ 30″
2040 (Nằm trong Tinh vân Seagull) Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 36m 06s −67° 34′ 01″ 11.5
2041 Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 36m 28s −66° 59′ 24″ 10.4
2042 Quần tinh Kiếm Ngư 05h 36m 10s −68° 55′ 24″ 9.6
2043 Cụm sao mở Sơn Án 05h 35m 56.7s −70° 04′ 23″
2044 Hiệp hội sao Kiếm Ngư 05h 36m 06s −69° 11′ 55″ 10.6
2045 Vật chất liên sao Kim Ngưu 05h 45m 12° 54′
2046 Cụm sao mở Sơn Án 05h 35m 38s −70° 14′ 30″ 12.6
2047 Cụm sao mở Sơn Án 05h 35m 53s −70° 11′ 42″ 13.2
2048 Tinh vân phát xạ Kiếm Ngư 05h 35m 55s −69° 39′ 12.2
2049 Thiên hà xoắn ốc Thiên Cáp 05h 43m 15s −30° 04′ 42″
2050 Hiệp hội sao Kiếm Ngư 05h 36m 39s −69° 23′ 9.3
2051 Cụm sao mở Sơn Án 05h 36m 07s −71° 00′ 41″ 11.7
2052 Tinh vân phát xạ Kiếm Ngư 05h 37m 11s −69° 46′ 27″
2053 Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 37m 40s −67° 24′ 47″ 12.2
2054 Không tồn tại Không xác định Lạp Hộ 05h 45m 15s −10° 04′ 59″
2055 Hiệp hội sao Kiếm Ngư 05h 36m 45s −69° 29′ 55″ 8.4
2068 Messier 78 Tinh vân khuếch tán Lạp Hộ 05h 46m 46.7s +00° 00′ 50″ 8.0
2070 30 Doradus
(nằm trong Tinh vân Tarantula)
Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 38m 42s −69° 06′ 7.3
2071 Tinh vân phản xạ Lạp Hộ 05h 47m 07.2s 00° 17′ 39″
2074 GC 1272, JH 2942 Tinh vân phát xạ Kiếm Ngư 05h 39m 03.0s} −69° 29′ 54″ ~8
2080 Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 39m 44s −69° 39′ 10.4
2090 Thiên hà xoắn ốc Thiên Cáp 05h 47m 02.3s −34° 15′ 05″ 11.9
2099 Messier 37 Cụm sao mở Ngự Phu 05h 52m 19s +32° 33′ 6.2
2100 Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 42m 09s −69° 12′ 43″ 9.6

2101–2200 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
2129 Cụm sao mở Song Tử 06h 01m 06s +23° 19′ 20″ 6.7
2130 Cụm sao cầu Kiếm Ngư 05h 52m 23.8s −67° 20′ 03″ 12.0
2146 Thiên hà xoắn ốc Lộc Báo 06h 18m 37.5s +78° 21′ 21″ 11.1
2158 Cụm sao mở Song Tử 06h 07m 25s +24° 06′ 9.5
2164 ESO 57-SC62 Cụm sao mở Kiếm Ngư 05h 58m 54.0s −68° 31′ 00″
2168 Messier 35 Cụm sao mở Song Tử 06h 09m +24° 21′ 5.3
2169 Cụm sao mở Lạp Hộ 06h 08m 32.5s +13° 57′ 57″ 6.0
2170 Tinh vân khuếch tán Kỳ Lân 06h 07m 48s −06° 23′
2171 Cụm sao mở Sơn Án 05h 58m 26.2s −70° 39′ 15″
2172 Cụm sao mở Kiếm Ngư 06h 00m 05s −68° 38′ 11.9
2173 Cụm sao cầu Sơn Án 05h 57m 39.7s −72° 58′ 41″ 12.7
2174 Tinh vân khuếch tán Lạp Hộ 06h 10m +20° 30′ 6.8
2175 (nằm trong NGC 2174) Cụm sao mở Lạp Hộ 06h 10m +20° 30′ 6.8
2194 Cụm sao mở Lạp Hộ 06h 13m 42.4s +12° 48′ 06″ 9.0

2201–2300 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
2204 Cụm sao mở Đại Khuyển 06h 15m 09s −18° 39′ 9.4
2207 Thiên hà xoắn ốc Đại Khuyển 06h 16m 22.1s −21° 22′ 20″ 11.4
2230 Abell 3389 Quần tụ thiên hà Kiếm Ngư 06h 21m 27.5s −64° 59′ 34″ 13.1
2237 (Một phần của Tinh vân Mân Khôi) Tinh vân khuếch tán Kỳ Lân 06h 33m 45s +05° 00′ 9
2238 (Một phần của Tinh vân Mân Khôi) Tinh vân khuếch tán Kỳ Lân 06h 33m +05° 9
2239 (nằm trong Tinh vân Mân Khôi) Cụm sao mở Kỳ Lân 06h 32m +04° 56′ 5.3
2244 Cụm sao Vệ Tinh
(nằm trong Tinh vân Mân Khôi)
Cụm sao mở Kỳ Lân 06h 30m 55.8s +04° 58′ 30″ 5.3
2246 (Một phần của Tinh vân Mân Khôi) Tinh vân khuếch tán[1] Kỳ Lân 06h 32m[1] +05° 07′[1] 9
2261 Hubble's Variable Nebula Tinh vân khuếch tán Kỳ Lân 06h 39m 10s +08° 45′
2264 Cụm Cây thông Giáng sinh;
Cụm Bông tuyết; Tinh vân Lông Cáo.
Cụm sao mở Kỳ Lân 06h 41m +09° 53′ 3.9
2266 Cụm sao mở Song Tử 06h 43m +26° 58′ 9.5
2276 Thiên hà xoắn ốc Tiên Vương 07h 27m 17.5s +85° 45′ 14″ 12.3
2286 Cụm sao mở Kỳ Lân 06h 48m −03° 10′ 8.2
2287 Messier 41 Cụm sao mở Đại Khuyển 06h 46m −20° 46′ 4.9
2298 Cụm sao cầu Thuyền Vĩ 06h 48m 59.2s −36° 00′ 19″ 10.8
2299 Cụm sao mở Kỳ Lân 06h 51m[1] −07° 00′[1]
2300 Thiên hà dạng thấu kính Tiên Vương 07h 32m 21.8s +85° 42′ 32″ 12.2

2301–2400 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
2323 Messier 50 Cụm sao mở Kỳ Lân 07h 02m 48s −08° 23′ 6.3
2336 Thiên hà xoắn ốc Lộc Báo 07h 27m 03.7s +80° 10′ 42″ 13.5
2346 Tinh vân hành tinh Kỳ Lân 07h 09m 22.5s −00° 48′ 24″ 10.8
2349 Cụm sao mở Kỳ Lân 07h 11m −08° 36′
2359 Tinh vân Mũ Của Thor, Gum 4 Tinh vân khuếch tán Đại Khuyển 07h 18m 30s −13° 14′
2360 Cụm sao của Caroline Cụm sao mở Đại Khuyển 07h 18m −15° 38′ 7.6
2362 Cụm Tau Canis Majoris Cụm sao mở Đại Khuyển 07h 19m −24° 59′ 4.1
2363 (Nằm trong NGC 2366) Tinh vân khuếch tán Lộc Báo 07h 28m 29.8s +69° 11′ 33″ 15.5
2366 Thiên hà vô định hình có thanh Lộc Báo 07h 28m 51.9s +69° 12′ 31″ 11.4
2371 (Bản sao của NGC 2372;
còn được gọi là NGC 2371-2)
Tinh vân hành tinh Song Tử 07h 25m 34.7s +29° 29′ 26″ 14.5
2372 (Bản sao của NGC 2371;
còn được gọi là NGC 2371-2)
Cụm sao mở Song Tử 07h 25m 34.7s +29° 29′ 26″ 14.5
2374 Cụm sao mở Đại Khuyển 07h 25m 54.0s −13° 16′ 0.0″ 8.0
2392 Tinh vân hành tinh Song Tử 07h 29m 10.8s +20° 54′ 42″ 10.3

2401–2500 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
2403 Thiên hà xoắn ốc Lộc Báo 07h 36m 50.6s +65° 36′ 10″ 8.9[5]
2409 Cụm sao mở Thuyền Vĩ 07h 32m −17° 11′ 7.5
2419 Cụm sao cầu Thiên Miêu 07h 38m 08.5s +38° 52′ 55″ 9.06
2422 Messier 47 Cụm sao mở Thuyền Vĩ 07h 37m −14° 29′ 4.4
2437 Messier 46 Cụm sao mở Thuyền Vĩ 07h 42m −14° 49′ 6.3
2438 Tinh vân hành tinh Thuyền Vĩ 07h 41m 51.4s −14° 43′ 55″ 10.8
2440 Tinh vân hành tinh Thuyền Vĩ 07h 41m 54.9s −18° 12′ 30″ 18.9
2442 Thiên hà xoắn ốc Phi Ngư 07h 36m 23.9s −69° 31′ 47″ 11.2
2443 (Bản sao của NGC 2442) Thiên hà xoắn ốc Phi Ngư 07h 36m 23.9s −69° 31′ 47″ 11.2
2447 Messier 93 Cụm sao mở Thuyền Vĩ 07h 45m −23° 52′ 6.6
2451 Cụm sao mở Thuyền Vĩ 07h 45m −37° 58′ 10.0
2460 Thiên hà xoắn ốc Lộc Báo 07h 56m 52.4s +60° 20′ 57″ 12.5
2477 Cụm sao mở Thuyền Vĩ 07h 52m −38° 32′ 6.6
2491 Thiên hà Tiểu Khuyển 07h 58m 27.4s +07° 59′ 02″ 15.6
2500 Thiên hà xoắn ốc Thiên Miêu 08h 01m 53.2s +50° 44′ 13″ 12.3

2501–2600 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
2516 Cụm sao mở Thuyền Để 07h 58m −60° 45′ 3.8
2535 Thiên hà xoắn ốc Cự Giải 08h 11m 13.6s +25° 12′ 24″ 13.0
2536 Thiên hà xoắn ốc Cự Giải 08h 11m 16.1s +25° 10′ 45″ 14.5
2537 Thiên hà Chân Gấu Thiên hà vô định hình Thiên Miêu 08h 13m 14.6s +45° 59′ 30″ 11.7
2541 Thiên hà xoắn ốc Thiên Miêu 08h 14m 40.4s +49° 03′ 42″ 13.0
2546 Cụm sao mở Thuyền Vĩ 08h 12m −37° 37′ 6.5
2547 Cụm sao mở Thuyền Phàm 08h 10m 25.7s −49° 10′ 03″ 4.8
2548 Messier 48 Cụm sao mở Trường Xà 08h 14m −05° 45′ 6.1
2549 Thiên hà dạng thấu kính Thiên Miêu 08h 18m 58.4s +57° 48′ 10″ 12.1
2550 Thiên hà xoắn ốc Lộc Báo 08h 24m 33.9s +74° 00′ 43″ 13.1
2551 Thiên hà xoắn ốc Lộc Báo 08h 24m 50.5s +73° 24′ 44″ 12.7
2552 Thiên hà vô định hình Thiên Miêu 08h 19m 19.6s +50° 00′ 28″ 13.5

2601–2700 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
2608 Thiên hà xoắn ốc có thanh Cự Giải 08h 17m .3s +28° 28′ 22″ 13.01
2632 Messier 44;
Cụm sao Tổ Ong
Cụm sao mở Cự Giải 08h 40m +19° 41′ 3.2
2682 Messier 67 Cụm sao mở Cự Giải 08h 51m 18s +11° 48′ 6.9
2683 Thiên hà xoắn ốc Thiên Miêu 8h 52m 41.7s +33° 25′ 10″ 9.7

2701–2800 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
2715 Thiên hà xoắn ốc Lộc Báo 09h 08m 06.1s +78° 05′ 07″ 11.9
2736 Tinh vân Bút Chì Tinh vân khuếch tán Thuyền Phàm 09h 00m −45° 57′
2770 Nhà máy Siêu tân tinh Thiên hà xoắn ốc Thiên Miêu 09h 09m 33.7s +33° 07′ 25″ 12.0
2775 Thiên hà xoắn ốc Cự Giải 09h 10m 20.1s +07° 02′ 18″ 11.4
2787 Thiên hà dạng thấu kính Đại Hùng 09h 19m 18.9s +69° 12′ 12″ 11.7
2798 Thiên hà xoắn ốc Thiên Miêu 09h 17m 23.0s +41° 59′ 58″ 13.2
2799 Thiên hà vô định hình Thiên Miêu 09h 17m 31.2s +41° 59′ 36″ 14.4

2801–2900 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
2808 Cụm sao cầu Thuyền Để 09h 12m 02.6s −64° 51′ 46″ 7.8
2812 Thiên hà dạng thấu kính/Thiên hà xoắn ốc Cự Giải 09h 17m 40.8s +19° 55′ 08″ 15.7
2813 Thiên hà dạng thấu kính Cự Giải 09h 17m 45.4s +19° 54′ 24″ 12.4
2818 Tinh vân hành tinh La Bàn 09h 16m 01.7s −36° 37′ 39″ 12.5
2818a Cụm sao mở La Bàn
2841 Thiên hà xoắn ốc Đại Hùng 09h 22m 02.0s +50° 58′ 40″ 9.9
2859 Thiên hà dạng thấu kính Tiểu Sư 09h 24m 18.7s +34° 30′ 49″ 11.8
2865 Thiên hà elip Trường Xà 09h 23m 30s −23° 09′ 41″ 11.43
2867 Tinh vân hành tinh Thuyền Để 09h 21m 25.4s −58° 18′ 401″ 12.0
2899 Tinh vân hành tinh Thuyền Phàm 12.0

2901–3000 sửa

Số NGC Tên khác Loại thiên thể Chòm sao Xích kinh (J2000) Xích vĩ (J2000) Cấp sao biểu kiến
2903 Thiên hà xoắn ốc Sư Tử 09h 32m 09.7s +21° 30′ 03″ 9.8
2915 Thiên hà vô định hình Yển Diên 09h 26m 11.5s −76° 37′ 35″ 13.2
2935 Thiên hà xoắn ốc Trường Xà 09h 36m 44.6s −21° 07′ 41″ 10.9
2936 Tương tác thiên hà Trường Xà 09h 37m 44.148s +02° 45′ 38.95″ 12.85
2964 Thiên hà xoắn ốc Sư Tử 09h 42m 54.2s +31° 50′ 49″ 12.0
2968 Thiên hà vô định hình Sư Tử 09h 43m 12.1s +31° 55′ 42″ 13.1
2972 Cụm sao mở Thuyền Phàm 09h 40m 28.5s −50° 20′ 10″ 10.7
2976 Thiên hà xoắn ốc Đại Hùng 09h 47m 15.5s +67° 55′ 03″ 10.9
2997 Thiên hà xoắn ốc Tức Đồng 09h 45m 38.7s −31° 11′ 25″ 10.3
2998 Thiên hà xoắn ốc Đại Hùng 09h 48m 43.6s +44° 04′ 51″ 13.3
2999 (Bản sao của NGC 2972)[5] Cụm sao mở Thuyền Phàm 09h 40m 28.5s −50° 20′ 10″ 10.7
3000 Sao đôi quang học[1] Đại Hùng 09h 49m[1] +44° 08′[1]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c d e f g h i R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 978-0-933346-51-2.
  2. ^ “VizieR Service”. Strasbourg astronomical Data Center. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  3. ^ “NED”. NED – NASA/IPAC Extragalactic Database. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  4. ^ “SIMBAD Astronomical Database”. Strasbourg astronomical Data Center. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2015.
  5. ^ a b “NASA/IPAC Extragalactic Database”. Results for various objects.