Mở trình đơn chính

Hàn trong tiếng Việt có thể là: