Trong hình học Euclidhình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Hình thang vuông là một trường hợp đặc biệt của hình thang.

Tổng quát, ta có:

là hình thang vuông (đáy AB, CD) hoặc

Dấu hiệu nhận biết sửa

Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông

Như hình bên: hình thang ABCD có  =   ABCD là hình thang vuông

Diện tích, chu vi sửa

 
Hình thang vuông

Diện tích sửa

S =  . h

Trong đó:

  • a là độ dài đáy bé AB
  • b là độ dài đáy lớn CD
  • h là độ dài đường cao AD

∗Phát biểu bằng lời: diện tích hình thang bằng nửa tổng hai đáy nhân với chiều cao.

Chu vi sửa

 P = a + b + c + d

Trong đó:

  • a, b, c, d là độ dài các cạnh đáy và các cạnh bên của hình thang vuông ABCD

∗Phát biểu bằng lời: chu vi hình thang bằng tổng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên hoặc chu vi hình thang bằng tổng độ dài tất cả các cạnh.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa

Bầu trời tri thức: chu vi, diện tích hình thang.