Hội đồng Nhà nước

trang định hướng Wikimedia

Hội đồng Nhà nước là một cơ quan nhà nước có chức năng như một nội các hoặc một cơ quan cố vấn cho những người đứng đầu Nhà nước, vân vân. Trong một số trường hợp Hội đồng Nhà nước được xem là một Hội đồng Cơ mật.

Một số Hội đồng Nhà nước hiện nay sửa

Một số Hội đồng Nhà nước đã không còn tồn tại sửa

Xem thêm sửa