Hiến có thể là:

Động từSửa đổi

  1. Tự nguyện cho đi một thứ gì

Địa danhSửa đổi