Hiếu Tĩnh Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Hiếu Tĩnh hoàng hậu)

Hiếu Tĩnh Hoàng Hậu (chữ Hán: 孝靜皇后 / 孝靖皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc. Có thể là một trong các vị sau: