Huệ Quả

Nhà sư Phật giáo thời Đường

Huệ Quả (746-805) là một Đại Sư Mật tông người Trung Hoa. Sư là đệ tử của Bất Không Kim Cương và là thầy của Không Hải. Dưới triều nhà Đường, Huệ Quả làm quân sư cho các triều vua Đại Tông, Đức TôngThuận Tông. Sư có rất nhiều đệ tử nổi tiếng, trong đó có Đại Sư Không Hải là tổ sư của Chân ngôn tông Nhật Bản.

Huệ Quả

Dòng truyền thừa của Sư Huệ Quả như sau: Đại Nhật Như Lai > Kim Cương Tát Đỏa > Long Thọ > Long Trí > Kim Cương Trí > Bất Không Kim Cương > Huệ Quả > Hoằng Pháp Đại Sư.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • R.Tajima, Nghiên cứu kinh Đại Nhật, Như Pháp Quân dịch.
  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)