Huệ Quả

Nhà sư Phật giáo thời Đường

Huệ Quả (746-805) là một Đại Sư Mật tông người Trung Hoa. Sư là đệ tử của Bất Không Kim Cương và là thầy của Không Hải. Dưới triều nhà Đường, Huệ Quả làm quân sư cho các triều vua Đại Tông, Đức TôngThuận Tông. Sư có rất nhiều đệ tử nổi tiếng, trong đó có Đại Sư Không Hải là tổ sư của Chân ngôn tông Nhật Bản.

Ācārya
huệ quả
惠果
Hoạt động tôn giáo
Tôn giáoPhật giáo
Tông pháiMật tông
Sư phụAmoghavajra
Đệ tửKūkai
Thông tin cá nhân
Sinh746
Mất805
Giới tínhnam
Nghề nghiệptì-kheo
Quốc giaĐại Đường (Trung Quốc)
Quốc tịchnhà Đường
 Cổng thông tin Phật giáo

Dòng truyền thừa của Sư Huệ Quả như sau: Đại Nhật Như Lai > Kim Cương Tát Đỏa > Long Thọ > Long Trí > Kim Cương Trí > Bất Không Kim Cương > Huệ Quả > Hoằng Pháp Đại Sư.

Chú thích sửa

Tham khảo sửa

  • R.Tajima, Nghiên cứu kinh Đại Nhật, Như Pháp Quân dịch.
  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)