ISO 3166-2:DZ là mục nhập cho Algérie trong ISO 3166-2, một phần của tiêu chuẩn ISO 3166 tiêu chuẩn được công bố bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), trong đó xác định mã cho tên của các đơn vị hành chính quan trọng (ví dụ, tỉnh hoặc tiểu bang) của tất cả các quốc gia được mã hóa theo ISO 3166-1.

Hiện tại đối với Algérie, mã ISO 3166-2 được xác định cho 48 tỉnh.

Mỗi mã bao gồm hai phần, cách nhau bởi dấu gạch nối. Phần đầu tiên là DZ, mã ISO 3166-1 alpha-2 của Algérie. Phần thứ hai là hai chữ số:

  • 01–31: các tỉnh được tạo vào năm 1974
  • 32–48: các tỉnh được tạo ra vào năm 1983

Các mã cho cả hai nhóm tỉnh được gán theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Ả Rập.

Mã hiện tại

sửa

Tên phân khu được liệt kê như trong tiêu chuẩn ISO 3166-2 do Cơ quan bảo trì ISO 3166 (ISO 3166/MA) công bố.

Nhấp vào nút trong tiêu đề để sắp xếp từng cột.

 
Bản đồ của Algérie với mỗi tỉnh được dán nhãn bằng phần thứ hai của mã ISO 3166-2.
Tên phân khu (ar)
(tên thông thường)
Tên phân khu (ar)
[note 1]
DZ-01 Adrar أدرار
DZ-44 Aïn Defla عين الدفلى
DZ-46 Aïn Témouchent عين تموشنت
DZ-16 Alger الجزائر
DZ-23 Annaba عنابة
DZ-05 Batna باتنة
DZ-08 Béchar بشار
DZ-06 Béjaïa بجاية
DZ-07 Biskra بسكرة
DZ-09 Blida البليدة
DZ-34 Bordj Bou Arréridj برج بوعريريج
DZ-10 Bouira البويرة
DZ-35 Boumerdès بومرداس
DZ-02 Chlef الشلف
DZ-25 Constantine قسنطينة
DZ-17 Djelfa الجلفة
DZ-32 El Bayadh البيض
DZ-39 El Oued الوادي
DZ-36 El Tarf الطارف
DZ-47 Ghardaïa غرداية
DZ-24 Guelma قالمة
DZ-33 Illizi اليزي
DZ-18 Jijel جيجل
DZ-40 Khenchela خنشلة
DZ-03 Laghouat الأغواط
DZ-28 M'sila المسيلة
DZ-29 Mascara معسكر
DZ-26 Médéa المدية
DZ-43 Mila ميلة
DZ-27 Mostaganem مستغانم
DZ-45 Naama النعامة
DZ-31 Oran وهران
DZ-30 Ouargla ورقلة
DZ-04 Oum el Bouaghi أم البواقي
DZ-48 Relizane غليزان
DZ-20 Saïda سعيدة
DZ-19 Sétif سطيف
DZ-22 Sidi Bel Abbès سيدي بلعباس
DZ-21 Skikda سكيكدة
DZ-41 Souk Ahras سوق أهراس
DZ-11 Tamanrasset تمنراست
DZ-12 Tébessa تبسة
DZ-14 Tiaret تيارت
DZ-37 Tindouf تندوف
DZ-42 Tipaza تيبازة
DZ-38 Tissemsilt تسمسيلت
DZ-15 Tizi Ouzou تيزي وزو
DZ-13 Tlemcen تلمسان
Ghi chú
  1. ^ Chỉ để tham khảo, tên tiếng Ả Rập trong tập lệnh tiếng Ả Rập không được bao gồm trong tiêu chuẩn ISO 3166-2.

Xem thêm

sửa