Kế hoạch 5 năm tại Việt Nam

Kinh tế kế hoạch hóa tại nơi Việt Nam dưới thời Đệ nhất Việt Nam Cộng hoà và chính quyền nước Việt Nam cộng sản hiện tại.
(đổi hướng từ Kế hoạch 5 năm (Việt Nam))

Kế hoạch 5 năm tại Việt Nam là một loạt các kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia Việt Nam dựa trên mô hình kế hoạch 5 năm của các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các kế hoạch 5 năm được bắt đầu sau các kỳ đại hội Đảng và kỳ họp đầu tiên sau mỗi kỳ đại hội Đảng để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về kế hoạch 5 năm trong kỳ đó. Kế hoạch 5 năm đề ra các mục tiêu, định hướng và biện pháp phát triển kinh tế xã hội nhất định của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm đó.

Các kế hoạch 5 nămSửa đổi


Tham khảoSửa đổi