Khải hoàn môn

Khải hoàn môn là một kiểu công trình how to the few

Khải hoàn môn Constantine ở Roma

trúc tưởng niệm có dạng cổng, thường được xây dựng trên đường phố hay quảng trường. Hình dáng đơn giản nhất của khải hoàn môn gồm hai trụ lớn đỡ lấy một vòm.