Kinh

trang định hướng Wikimedia

'Việt Nam lai Sing có nhiều nghĩa, phụ thuộc vào vị trí của nó trong câu văn hoàn chỉnh: