Kinh tế học tiền tệ

Bài này về một chuyên ngành kinh tế học. Xem bài Kinh tế tiền tệ về một hệ thống kinh tế.

Kinh tế học tiền tệ là một nhánh của kinh tế học vĩ mô chuyên nghiên cứu những ảnh hưởng của các thể chế tiền tệ và chính sách liên quan đến tiền tệ tới các biến số kinh tế như giá cả hàng hóa, tiền công, lãi suất, số lượng việc làm, tiêu dùng, và sản xuất. Phạm vi nghiên cứu của kinh tế học bao gồm từ tiền (nguồn gốc, chức năng, giá trị) và chính sách tiền tệ cho đến ngân hàng trung ương, các tổ chức tín dụng, và hệ thống tài chính-tiền tệ (financial system).

Tham khảoSửa đổi

McCallum, Bennett T. (1989), Monetary Economics: Theory and Policy, Macmillan Publishing Company, New York.