Mở trình đơn chính

Luồng có thể có một trong các nghĩa sau: