Luồng

trang định hướng Wikimedia

Luồng có thể có một trong các nghĩa sau: