Mở trình đơn chính

Mẫu trong tiếng Việt có thể mang một trong các nghĩa sau: