Mở trình đơn chính


Mẫu trong tiếng Việt có thể mang một trong các nghĩa sau: