Mẫu

trang định hướng Wikimedia


Mẫu trong tiếng Việt có thể mang một trong các nghĩa sau: