Merenhor có thể là một vị vua thuộc vương triều thứ Tám của Ai Cập cổ đại trong thời kỳ Chuyển tiếp thứ nhất. Tên của ông chỉ được chứng thực trên bản Danh sách vua Abydos (số 46).

Tham khảo

sửa
  • Darrell D. Baker: The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs. Volume I: Predynastic to the Twentieth Dynasty (3300-1069 BC). Bannerstone Press, Oakville 2008, ISBN 978-0977409440, S. 204.
  • Jürgen von Beckerath: Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Deutscher Kunstverlag, München/ Berlin 1984, ISBN 3-422-00832-2, S. 58, 186.
  • Jürgen von Beckerath: Chronologie des pharaonischen Ägypten. von Zabern, Mainz 1994, ISBN 3-8053-2310-7, S. 149.
  • Hratch Papazian: The State of Egypt in the Eighth Dynasty. In: Peter Der Manuelian, Thomas Schneider (Hrsg.): Towards a New History for the Egyptian Old Kingdom. Perspectives on the Pyramid Age (= Harvard Egyptological Studies. Band 1). Brill, Leiden/Boston 2015, ISBN 978-90-04-30188-7, S. 393–428.
  • Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Albatros, Düsseldorf 2002, ISBN 3-491-96053-3, S. 159.

Liên kết ngoài

sửa