Muối

trang định hướng Wikimedia

Muối có thể có các nghĩa:

Thực vật sửa