"Re (nốt nhạc)" định hướng đến đây. Đối với việc sử dụng nó trong hệ thống di động, xem Solfège.

D là một nốt nhạc có cao độ cao hơn cả C, và được biết với cái tên Re trong phần hệ thống cố định hợp xướng. Nốt sát âm là C, đồng thời theo định nghĩa là một nửa cung âm nguyên dưới D.

ScalesSửa đổi

Common scales beginning on DSửa đổi

Diatonic scalesSửa đổi

Jazz Melodic MinorSửa đổi

Tham khảoSửa đổi