Nam Viện Huệ Ngung

Thiền sư Nam Viện Huệ Ngung (南院慧顒, Nanin Egyō, 860-930) là một Thiền sư Trung Hoa sống vào đời Hậu Đường, còn gọi là Bảo Ứng Huệ Ngung. Sư là tam tổ của Tông Lâm Tế, là môn đệ của nối pháp của thiền Sư Hưng Hóa Tồn Tưởng và sư có đệ tử nối pháp là thiền sư Phong Huyệt Diên Chiểu (風穴延沼) và chính việc huấn luyện môn đệ khó dạy này đã làm sư nổi danh đến đời sau.

Cơ duyên hoàng hóaSửa đổi

Sư vốn là người Hà Bắc Trung Quốc. Cơ duyên ngộ đạo của sư không rõ. Chỉ biết sau khi gặp được Tổ Hưng Hóa, sư chuyên tâm tham thiền học đạo. Dưới sự dẫn dắt của ngài sư chứng ngộ và được tổ ấn chứng giao lại trách nhiệm truyền pháp Lâm Tế Tông.

Sau sư về trụ trì tại Nam Viện của Bảo Ứng Thiền Viện (寳應禪院) thuộc vùng Nhữ Châu, nay là Lâm An, Hà Nam, Trung Quốc nên người đời sau gọi sư là Nam Viện Huệ Ngung.

Sư tịch năm Canh Tuất (950), niên hiệu Bảo Đại thứ 8 triều vua Đường Nguyên Tông nhà Nam Đường (thời Ngũ Đại), thọ 91 tuổi

Lời dạy của sư có phần được biên lại trong Cổ Tôn Túc Ngữ Lục (古尊宿語錄) là Nhữ Châu Nam Viện Thiền Sư Ngữ Yếu (汝州南院禪師語要).

Tham khảoSửa đổi

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.