Người du mục biển, người du cư biển hay Gypsy biển (Digan biển) có thể đề cập đến:

Vùng có "người du mục biển " cư trú ở Đông Nam Á [1]
  Moken

Trong dân tộc học, nó tham chiếu đến nhóm dân tộc ở Đông Nam Á:

Trong phim, nó có thể tham chiếu:

  • Những người Gypsies trên biển (The Sea Gypsies, bộ phim năm 1978), với sự tham gia của Robert Logan và Heather Rattray.

Tham khảo

sửa
  1. ^ David E. Sopher (1965). “The Sea Nomads: A Study Based on the Literature of the Maritime Boat People of Southeast Asia”. Memoirs of the National Museum. 5: 389–403. doi:10.2307/2051635.