Nghị sĩ

trang định hướng Wikimedia

Nghị sĩ hoặc Nghị viên có thể là:

Nghị viên có thể là: gì không biết

  • Thành viên một Hội đồng thành phố
  • Thành viên một nghị viện hay là Hội nghị...