Nguyễn Thị Minh Khai (định hướng)

Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941) là nhà cách mạng Việt Nam, một trong những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1930-1940. Tên bà được đặt cho một số địa danh và tổ chức tại Việt Nam như:

Địa danh

sửa

Trường học

sửa

Khác

sửa

Xem thêm

sửa