Nguyễn Văn Hòa (tướng Tây Sơn)

Nguyễn Văn Hòa (阮文和) là một vị tướng của phong trào Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam.[1]

Hành trạng

sửa

Nguyễn Văn Hòa tham gia phong trào Tây Sơn, khi Tây Sơn đánh ra Thăng Long lần thứ hai, ông là thuộc tướng của Tiết chế Vũ Văn Nhậm.[2]

Nguyễn Hữu Chỉnh thua trận Châu Cầu,[3] chạy về núi Tam Tầng tiếp tục chống cự.[4] Nguyễn Huệ sai Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân ra Nghệ An, theo quyền tiết chế của Vũ Văn Nhậm đưa quân ra Bắc hỏi tội Nguyễn Hữu Chỉnh.[5] Nguyễn Văn Hòa cùng Tư mã Ngô Văn Sở, Nội hầu Phan Văn Lân đánh bại giết chết Nguyễn Hữu Du. Nguyễn Hữu Chỉnh bỏ chạy bị Nguyễn Văn Hòa bắt sống giải về Thăng Long. Sau đó Vũ Văn Nhậm đã giết chết Nguyễn Hữu Chỉnh.[6]

Sau đó Nguyễn Văn Hòa được phong làm Trấn thủ Kinh Bắc,[7] tước Quang Hòa hầu.

Khi quân Thanh kéo qua phò lập Chiêu Thống, Nguyễn Văn Hòa cùng tướng Ngô Văn Sở thu quân về Tam Điệp đợi đại quân từ Phú Xuân kéo ra.[8]

Hành trạng của ông sau chiến thắng Kỷ Dậu không rõ. Tuy nhiên theo Đại Nam Thực Lục thì khi Nguyễn Phúc Ánh bắc tiến Đô đốc Trần Văn Hòa ra hàng. Có khả năng tên thật của Nguyễn Văn Hòa là Trần Văn Hòa, do quân công lớn nên ông được ban quốc tính, do vậy sử sách đôi lúc ghi thành Nguyễn Văn Hòa.

Tham khảo

sửa

Thư mục

sửa
  • Kiều Thu Hoạch, Ngô Thì Sĩ (1984). Hoàng Lê nhất thống chí: tiểu thuyết lịch sử, Tập 1-2. Nhà xuất bản Văn học.
  • Ngô Giáp Đậu (1993). Hoàng Việt long hưng chí. Nhà xuất bản Văn học.
  • Ngô Thì Nhậm (2003). Ngô Thì Nhậm toàn tập, Tập 1. Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
  • Nguyễn Phương (1968). Việt-Nam thời bành trướng: Tây-Sơn. Nhà xuất bản Khai Trí.
  • Nguyễn Vinh Phúc (2005). Lịch sử Thăng Long Hà Nội. Nhà xuất bản Trẻ.
  • Phan Trần Chúc (2001a). Bằng quận công Nguyễn Hữu Chỉnh. Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin.
  • Phan Trần Chúc (2001b). Cuộc đời trôi nổi và đau thương của Vua Lê Chiêu Thống. Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin.
  • Trần Trọng Kim (1986). Việt Nam sử lược, Tập 1-2. Nhà xuất bản Đại Nam.

Đọc thêm

sửa