Nhân viên

trang định hướng Wikimedia

Nhân viên hay cả một đội ngũ nhân viên là những người làm thuê cho một tổ chức, đơn vị hay một cơ quan, đoàn thể nào đó nhưng thiên về lao động trí óc hơn. Họ có thể là:

Tầng lớp xã hội sửa

Thuật ngữ nhân viên cũng có thể được phân loại theo các tầng lớp xã hội khác nhau. Đó có thể là:

Xem thêm sửa