Omicron (viết hoa Ο, viết thường ο, nghĩa là "o nhỏ" O lớn: Όμικρον, o mikron, micron nghĩa là nhỏ ngược lại với omega) là chữ cái thứ 19 trong bảng chữ cái Hy Lạp. Trong hệ thống số Hy Lạp, nó có giá trị 70.

Chú thíchSửa đổi

nó có giá trị 70 trong bảng 100 chữ số

Tham khảoSửa đổi

tham khảo chữ omicron