Trong phân loại học sinh vật, một phân ngành là một bậc phân loại nằm trung gian giữa ngànhlớp, hoặc giữa thứ ngành (còn gọi là phân thứ ngành) hoặc liên lớp và ngành.

Các phân ngành

sửa

Không phải mọi ngành đều phân chia thành các phân ngành. Một số phân ngành là:

Động vật

sửa

Thực vật

sửa

Nấm

sửa

Thực vật nguyên sinh

sửa

Động vật nguyên sinh

sửa

Vi khuẩn

sửa

Vì khuẩn cổ

sửa

Tham khảo

sửa