Trong phân loại học sinh vật, một phân ngành là một bậc phân loại nằm trung gian giữa ngànhlớp, hoặc giữa thứ ngành (còn gọi là phân thứ ngành) hoặc liên lớp và ngành.

Các phân ngànhSửa đổi

Không phải mọi ngành đều phân chia thành các phân ngành. Một số phân ngành là:

Động vậtSửa đổi

Thực vậtSửa đổi

NấmSửa đổi

Thực vật nguyên sinhSửa đổi

Động vật nguyên sinhSửa đổi

Vi khuẩnSửa đổi

Vì khuẩn cổSửa đổi

Tham khảoSửa đổi