Trong phân loại học sinh vật, một phân ngành là một bậc phân loại nằm trung gian giữa ngànhlớp.

Không phải mọi ngành đều phân chia thành các phân ngành. Một số phân ngành là:

Tham khảoSửa đổi