Trong phân loại học sinh vật, một phân ngành là một bậc phân loại nằm trung gian giữa ngànhlớp, hoặc giữa thứ ngành (còn gọi là phân thứ ngành) hoặc liên lớp và ngành.

Các phân ngành sửa

Không phải mọi ngành đều phân chia thành các phân ngành. Một số phân ngành là:

Động vật sửa

Thực vật sửa

Nấm sửa

Thực vật nguyên sinh sửa

Động vật nguyên sinh sửa

Vi khuẩn sửa

Vì khuẩn cổ sửa

Tham khảo sửa