Phù Lỗ (tỉnh)

Phù Lỗ là một tỉnh cũ của Việt Nam.

Tỉnh Phù Lỗ tồn tại từ ngày 6 tháng 10 năm 1901 đến ngày 18 tháng 2 năm 1904 thì đổi tên thành tỉnh Phúc Yên.

Tỉnh Phù Lỗ bao gồm huyện Yên Lãng của tỉnh Vĩnh Yên, phủ Đa Phúc, huyện Kim Anh, một phần huyện Đông Khê (thuộc phủ Từ Sơn) của tỉnh Bắc Ninh tách ra. Tỉnh lị đặt tại làng Phù Lỗ, huyện Kim Anh, đến ngày 10 tháng 12 năm 1903, chuyển về làng Tháp Miếu, tổng Bạch Trĩ, huyện Yên Lãng.

Ngày 12 tháng 2 năm 1902, lập thêm huyện Vĩnh Ninh từ một số tổng của 2 huyện Đông Khê và Yên Lãng.

Ngày 10 tháng 4 năm 1903, huyện Đông Khê đổi tên thành huyện Đông Anh.

Tham khảoSửa đổi