Phương bắc

(Đổi hướng từ Phương Bắc)

Phương bắc hay phương Bắc là một tính từ và được sử dụng để nói đến những thứ ở hướng bắc.

Phương bắc cũng có thể là:

Quân sự

sửa

Sinh học

sửa

Địa điểm

sửa

Lịch sử

sửa

Giải trí

sửa

Xem thêm

sửa