Phương Tây hay phương tây là một tính từ và được sử dụng để nói đến những thứ ở hướng tây.

Phương Tây cũng có thể là:

Địa lý và chính trị sửa

Văn hóa – lịch sử – tôn giáo sửa

Giải trí sửa

Khoa học sửa

Sinh học sửa

Cơ quan giáo dục sửa

Canada sửa

Hoa Kỳ sửa

Azerbaijan sửa

Tài chính sửa

Giao thông – vận tải sửa

Máy tính sửa