Phương Tây

trang định hướng Wikimedia

Phương Tây hay phương tây là một tính từ và được sử dụng để nói đến những thứ ở hướng tây.

Phương Tây cũng có thể là:

Địa lý và chính trị Sửa đổi

Văn hóa – lịch sử – tôn giáo Sửa đổi

Giải trí Sửa đổi

Khoa học Sửa đổi

Sinh học Sửa đổi

Cơ quan giáo dục Sửa đổi

Canada Sửa đổi

Hoa Kỳ Sửa đổi

Azerbaijan Sửa đổi

Tài chính Sửa đổi

Giao thông – vận tải Sửa đổi

Máy tính Sửa đổi