Phồn Xương (định hướng)

(Đổi hướng từ Phồn Xương)

Phồn Xương có thể là một trong số các địa danh sau: