Quan điểm quan hệ

Trong quản lý, quan điểm quan hệ của Jeffrey H. Dyer và Harbir Singh là một lý thuyết để coi các mạng và cặp của các công ty là đơn vị phân tích để giải thích giá thuê quan hệ, tức là hiệu suất của công ty cá nhân vượt trội được tạo ra trong mạng / đê đó.[1] Quan điểm này sau đó đã được Lavie (2006) mở rộng.[2]

So sánh với các lý thuyết khácSửa đổi

Quan điểm quan hệ bổ sung quan điểm hiện có. Mặc dù chế độ xem cấu trúc ngành giải thích lợi nhuận vượt trội với tư cách thành viên của một công ty trong ngành có các đặc điểm cấu trúc cụ thể,[3] và chế độ xem dựa trên tài nguyên giải thích lợi nhuận vượt trội với tính không đồng nhất của công ty,[4][5][6][7] view lập luận rằng các liên kết can thiệp do đặc tính là một nguồn của giá thuê quan hệ.[1]

Giá thuê quan hệSửa đổi

Dyer và Singh định nghĩa một khoản tiền thuê quan hệ là "lợi nhuận siêu thường được tạo ra trong mối quan hệ trao đổi mà công ty không thể tạo ra trong sự cô lập và chỉ có thể được tạo ra thông qua các đóng góp chung của các đối tác liên minh cụ thể" (p.   662).

Nguồn thuê nhà quan hệSửa đổi

Dyer và Singh đề xuất bốn nguồn tiền thuê quan hệ:

 1. tài sản đặc thù
 2. thói quen chia sẻ kiến thức,
 3. tài nguyên / khả năng bổ sung, và
 4. quản trị hiệu quả.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a b Dyer, JH, Singh, H. (1998): Quan điểm quan hệ: Chiến lược hợp tác và nguồn lợi thế cạnh tranh giữa các tổ chức. Học viện Quản lý Đánh giá, Tập. 23, tr. 660.
 2. ^ Lavie, D. (2006): Lợi thế cạnh tranh của các công ty liên kết với nhau: Một phần mở rộng của quan điểm dựa trên tài nguyên. Học viện Quản lý Đánh giá, Tập. 31, trang 638 Từ658.
 3. ^ Porter, ME (1980): Chiến lược cạnh tranh. Newyork.
 4. ^ Rumelt, RP (1984): Hướng tới một lý thuyết chiến lược của công ty. In: RB Lamb (Ed.): Quản lý chiến lược cạnh tranh. Vách đá Englewood, NJ. trang 556-571.
 5. ^ Rumelt, RP (1991): Ngành công nghiệp quan trọng đến mức nào? Tạp chí quản lý chiến lược, Tập. 12, trang 167-185
 6. ^ Wernerfelt, B. (1984): Một quan điểm dựa trên tài nguyên của công ty. Tạp chí quản lý chiến lược, Tập. 5, trang 171-180.
 7. ^ Barney, JB (1991): Tài nguyên vững chắc và lợi thế cạnh tranh bền vững. Tạp chí Quản lý, số. 17, trang 99-120.

Liên kết ngoàiSửa đổi