Số lượng tử thể hiện các trạng thái lượng tử rời rạc của một hệ trong cơ học lượng tử. Ví dụ về hệ cơ học lượng tử thông dụng là:

Bảng dưới đây liệt kê một số loại số lượng tử thông dụng:

Ký hiệu Hệ cơ lượng tử Tên gọi Phổ giá trị
n electron trong nguyên tử số lượng tử chính 1, 2, 3,...
l electron trong nguyên tử số lượng tử xung lượng 0, 1,..., n-1
ml electron trong nguyên tử số lượng tử từ -l, -l+1,..., l-1, l
ms hạt cơ bản số lượng tử spin -1/2, 1/2 với electron
J phân tử số lượng tử quay
j electron trong nguyên tử số lượng tử tổng xung lượng 1/2 nếu l=0 và
l+1/2, l-1/2 nếu l>0
mj electron trong nguyên tử số lượng tử tổng xung lượng từ -j, -(j-1),..., j-1, j
I electron trong nguyên tử mức siêu tinh vi

Tham khảoSửa đổi