Sa Lung có thể là:

Ghi chú

Trong Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh có nêu Sông Sa Lung (Quảng Trị)sông liên tỉnh, song thực tế sông nằm gọn trong huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.