Suy luận diễn dịch

Diễn dịch là một phương pháp suy luận nhờ dựa vào các quy luật luận lý để rút ra kết quả tất yếu từ một (hay nhiều) mệnh đề gọi là tiền đề.

Phân loại diễn dịchSửa đổi

  • 1/ Diễn dịch tức khắc (deduction immediate): đi từ tiền đề đến mệnh đề kết luận, không qua trung gian nào.

Ví dụ:

Tiền đề: Hôm nay là thứ 2

Kết luận: Ngày mai là thứ 3

Ví dụ:

Mệnh đề tiền đề: Mọi Kim loại dẫn điện

Mệnh đề kết luận: Chất Phi kim loại (phi kim) không dẫn điện.

hoặc Mệnh đề kết luận: Vài kim loại dẫn điện

Cũng có thể tạo mệnh đề kết luận bằng cách hoán vị(conversion): khi chủ từ và thuộc từ của mệnh đề thứ nhất biến thành thuộc từ và chủ từ của mệnh đề thứ 2.

Ví dụ: Vài nhà bác học đãng trí

Vài người đãng trí là bác học

  • 2/ Diễn dịch tam đoạn luận
  • 3/ Diễn dịch toán học: là lối diễn dịch bằng cách thay thế một đại lượng bằng những đại lượng tương đương.

Ví dụ: A+B-C=D

A+B= C+D

Tham khảoSửa đổi